Medezeggenschapsraad (MR)

Doel van de medezeggenschapsraad is meedenken met de directie over het beleid op het DKC, zodat de kleine kapitein een goede en prettige Dalton organisatie blijft!

De MR heeft adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap (WMS). Een integraal exemplaar van de WMS ligt ter inzage op school.

De MR houdt zich bezig met beleid. De directie vraagt om advies en instemming op onderwerpen waar dat wettelijk gezien gevraagd wordt, maar ook over andere onderwerpen. Daarnaast agendeert de MR  zelf ook onderwerpen die zij belangrijk vinden. 

Onze medezeggenschapsraad telt 4 leden:
Oudergeleding: Mike Eudoxie en Marleen Roos
Teamgeleding: Guido Melis en Iris Wagemaker (voorzitter)

De MR is te bereiken middels; mr@dkcdekleinekapitein.nl

Ouderraad (OR)

Ouders zijn belangrijk op het DKC. Wij vinden het belangrijk om de betrokkenheid van ouders te vergroten én te behouden en één van de manieren daarvoor is de Ouderraad.

Naast de formele Medezeggenschapsraad past een Ouderraad goed bij het streven de ouders meer te betrekken bij school, maar ook om hun stem beter te horen. Alle ouders die in de Ouderraad zitten zijn ook klassenouder in de klas van hun kinderen en staan daardoor ook dicht bij de andere ouders.

De taken van de Ouderraad zijn meedenken met school, de activiteitenkalender voorzien van hulp en begeleiding door ouders en aanspreekpunt voor de leerkracht inzake groepsgebonden activiteiten. 

De OR beheert het Schoolfonds. Dit is de pot geld die wordt gevuld door de (vrijwillige) ouderbijdrage van alle ouders. Hier vieren we feestdagen mee maar worden ook educatieve projecten en professionals mee gefinancierd. Ouders van het DKC kunnen gebruikmaken van een speciale stadspas-regeling voor het voldoen van de ouderbijdrage. 

Voorzitter: Marielle Massier
Secretaris: Tine Leeuwerink
Penningmeester: Fidel Escobar Chavarria

De OR is te bereiken middels; or@dkcdekleinekapitein.nl

Verkeersbrigadiers

Iedere ochtend staan er twee ouders van het DKC vanaf 8 uur op de Cruquiusweg om kinderen en ouders te begeleiden bij veilig fietsen en oversteken. Er wordt in de omgeving nog veel gebouwd wat voor veel (groot) verkeer zorgt. De verkeersbrigadiers zijn door de wijkagent opgeleid om de situatie zo veilig mogelijk te maken voor de kinderen die naar het DKC komen. Er is altijd behoefte aan meer verkeersbrigadiers en ouders die dit belangrijk vinden! Aanmelden kan via dkcbrigadiers@gmail.com